Ingå kommuns bindningsregister

Enligt kommunallagen är vissa av kommunens förtroendevalda och tjänstemän skyldiga att redogöra för sina bindningar offentligt.

Bestämmelsen gäller från och med 1.6.2017.

Ingå kommuns bindningsregister

I 84 § 2 mom. i kommunallagen föreskrivs vem som omfattas av skyldigheten att redogöra för sina bindningar. Skyldigheten har begränsats till att gälla kommunens centrala förtroendevalda och ledande
tjänsteinnehavare.

Skyldigheten gäller följande förtroendevalda:

– kommunstyrelsens ledamöter
– ordföranden och vice ordförande i fullmäktige
– ordföranden och vice ordförande i nämnder
– ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen
– ordföranden, vice ordförande och föredragande i den kommunala centralvalnämnden
– ordföranden, vice ordförande och föredragande i valnämnden.

Skyldigheten gäller följande tjänsteinnehavare:

– kommundirektören
– föredragande i kommunstyrelsen
– föredragande i nämnder.

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska lämna en redogörelse för bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet.

Med näringsverksamhet avses i detta sammanhang affärsverksamhet och yrkesutövning.

Skyldigheten att lämna en redogörelse omfattar följande uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar:

– verkställande direktör
– vice verkställande direktör
– styrelseledamöter
– ledamöter i ett organ som är jämförbart med en styrelse.

Med betydande förmögenhet eller andra bindningar avses:

– betydande innehav av fastighetsaktier, som anknyter till näringsverksamhet eller placeringsverksamhet
– betydande aktieinnehav i bostadsaktiebolag, som anknyter till näringsverksamhet eller placeringsverksamhet
– innehav av sådana fastigheter som finns i den egna kommunen eller på ett område som omfattas av beslut
– i vissa fall innehav av mark och skog i den egna kommunen
– i vissa fall aktieinnehav i fastighetsbolag
– i vissa fall annat aktieinnehav
– i vissa fall delägarskap och innehav i anslutning till yrket
– i vissa fall avsevärda skulder, i synnerhet om skulderna har samband med näringsverksamhet
– i vissa fall förbindelser som getts för tredje part, t.ex. borgen eller säkerhet
– i vissa fall personens medverkan i förenings- och stiftelseverksamhet. Skyldigheten att lämna en redogörelse gäller de uppgifter som objektivt kan bedömas ha betydelse för skötseln av ett förtroende- eller tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att lämna en redogörelse gäller inte:

– närståendes medlemskap eller ägande
– aktieinnehav i den egna bostaden.

Senast ändrad: 09.06.2017