Förhandsröstning

Förhandsröstningen i Ingå kommun sker 29.3 – 4.4.2017 på kommungården.

Adress: Ola Westmans allé 3

Förhandsröstningsstället är öppet enligt följande:

vardagar                             kl.   9.00 – 18.00                

lördag och söndag             kl. 10.00 – 14.00                

Närmare anvisningar ger valförrättaren på förhandsröstningsstället.

HEMMARÖSTNING OCH FÖRHANDSRÖSTNING PÅ ANSTALT

Röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005), som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning och som ingått ett avtal om närståendevård med kommunen, får rösta i samband med hemmaröstningen, om hon eller han är röstberättigad i kommunen.   

Den som önskar förhandsrösta hemma ska meddela därom till centralvalnämnden senast 28.3.2017 före kl. 16.00. Anmälan kan på den röstandes vägnar göras av någon som han eller hon har utsett. Om närståendevårdaren vill rösta i samband med hemmaröstningen ska det nämnas i anmälan. 

Anmälan ska göras skriftligt, adress: Centralvalnämnden, PB 6, 10211 Ingå, eller per telefon, tfn 09 29515 310.  Anmälningsblanketter fås av centralvalnämnden eller från kommungårdens info. Blanketten finns också på justitieministeriets valsida  http://www.vaalit.fi/sv/index/forvaljare/attrostahemma.html

Röstning på anstalt ordnas på Lönneberga.

Varje väljare är vid behov skyldig att identifiera sig med identitetsbevis eller annan motsvarande handling försedd med fotografi. Hos närmaste polisinrättning kan fås avgiftsfritt ett temporärt identitetskort för röstning i kommunalvalet. För identitetskortet behövs två passfoton.

Ingå 9.2.2017

Centralvalnämnden i Ingå


Senast ändrad: 28.02.2017