Kommunens förvaltning

Kommunens allmänna förvaltning är underställd kommunstyrelsen.

Till den allmänna förvaltningen hör till exempel centralkansliet, ekonomikansliet, näringsverksamheten, den fysiska planeringen, turismen och marknadsföringen av kommunen, kollektivtrafikärenden, personaladministrationen och IT.

Bildningen

Till bildningsnämndens verksamhetsområde hör bland annat kommunens skolor och förskolor, barndagvården, medborgarinstitutet och fritidsverksamheten, så som kulturen, biblioteket, ungdomsverksamheten, motionsverksamheten och vänortsverksamheten.

Samhälle och miljö

Samhällstekniska nämnden behandlar ärenden som berör underhållet av kommunala byggnader och övrig fastighetsverksamhet, trafik, enskilda vägar, avfallshantering, hamnar samt kommunens affärsverk och vattentjänstverk.

Byggnads- och miljönämnden har hand om miljö- och naturskyddsuppgifter samt övervakning av byggnadsverksamheten. Byggnadsinspektionen och miljöchefen arbetar under byggnads- och miljönämnden.

Grundtrygghet

Till grundtrygghetsnämndens område hör bland annat hälso- och sjukvård, social service och vårdservice.


Senast ändrad: 18.04.2015