Förvaltningstjänster

Förvaltningstjänsternas verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för förtroendevalda och tjänstemannaledningen för effektiv och resultatinriktad verksamhet. Det är viktigt att på ett ekonomiskt sätt producera förvaltnings- och kanslitjänster enligt behov.

De serviceområden som hör till förvaltningstjänsterna är kommunens centralförvaltning, ekonomiförvaltning, kundtjänst, IT-tjänster och tjänster knutna till allmän intressebevakning.

Förvaltningen bereder ärenden till kommunstyrelsen och -fullmäktige.
Förvaltningsavdelningens övriga uppgifter är exempelvis
  • att se till att kommunala och nationella val förrättas
  • kommunal arkivering
  • kommunens informationsgång
  • personaltjänster
  • kontroll av kommunens ekonomi

Senast ändrad: 18.04.2015