Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi.
Fullmäktige har ansvar för
  • det strategiska beslutsfattandet
  • att sätta upp mål för hela kommunkoncernen
  • balansen mellan ekonomi och verksamhet
  • utvärderingen av verksamheten

Kommunfullmäktiges storlek bestäms utgående från kommunens invånarantal. I Ingå kommunfullmäktige sitter 27 ledamöter. Ledamöter och ersättare väljs i kommunalvalen som hålls vart fjärde år.

Fullmäktiges medlemmar är indelade i olika partigrupper.

Fullmäktigemötena är öppna för allmänheten. Mötesdatumen kungörs i god tid på kommungårdens officiella anslagstavla och på webben under Tillkännagivanden. Fastslagna mötesdatum hittas också här.

Mötesprotokollen finns för påseende den tionde dagen efter mötet eller  närmast efterföljande vardag ifall den tionde dagen är en helgdag.


Senast ändrad: 21.08.2017