Revisionsnämnden

Kommunfullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för att organisera granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid. Revisionsnämndens ordförande och vice ordförande ska sitta i fullmäktige.

Revisionsnämnden bereder ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin vilka fullmäktige fattar beslut om. Revisionsnämnden ska också bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.

Fullmäktige väljer revisorer för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsår. Revisorerna ska vara personer eller samfund som godkänts av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-revisorer eller OFR-samfund).

Ordförande Kristian Westerholm (Carlberg Mikael)
Viceordförande Barbro Viljanen (Hakala Eila)

Tom Backman (Wessman Patricia)
Margita Nylander (Westermarck Monica)
Paavo Leppänen (Laiho Jorma)


Senast ändrad: 07.06.2017