Ungdomsforum

Ungdomsforumet är ett påverkningsorgan, där unga har möjlighet att delta i och påverka frågor som rör just dem.

Ungdomsforumet består av fem medlemmar, som sammanträder regelbundet. Medlemmarna i Ungdomsrådet väljs för två år i taget. Varje medlem har en personlig ersättare. För att vara valbar ska du vara 13-18 år då valet förrättas.

Två medlemmar utses i högstadieskolorna Källhagens skola och Järnefeltin koulu. På det här sättet säkerställs att båda språkgrupperna har åtminstone varsin representant.

Ungdomsrådet har ett nära samarbete med Bildnings- och välfärdsnämnden i Ingå. Nämnden utser en representant, som fungerar som den femte medlemmen i Ungdomsforumet. En medlem ur Ungdomsrådet närvarar i sin tur varje gång Bildnings- och välfärdsnämnden behandlar ärenden som rör unga.


Ungdomstjänster

Senast ändrad: 14.11.2017