Invånarinitiativ

Genom att skriva ett invånarinitiativ kan du påverka vad som händer i kommunen. Du kan skriva ett invånarinitiativ som enskild person eller samla ihop en större grupp människor som ställer sig bakom initiativet.

Om minst två procent av de röstberättigade invånarna i kommunen lämnar in ett invånarinitiativ ska det behandlas av fullmäktige inom sex månader. Fullmäktige ska dessutom minst en gång om året underrättas om de initiativ som har lämnats in i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Invånarinitiativ:
  • är fritt formulerade
  • handlar om ett kommunalt ärende som avsändaren vill påverka
  • innehåller initiativtagarens kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-postadress).

Skicka initiativet:

  • som e-post till inga@inga.fi
  • som brev till Strandvägen 2, 10210 Ingå / PB 6, 10211 Ingå eller
  • lämna in initiativet till kommungården på Strandvägen 2.

Tänk på säkerheten då du skickar e-post och sänd inte ömtålig information som personbeteckning eller bankkontonummer per e-post.


Senast ändrad: 18.04.2015