Stadgar, instruktioner, strategier och avtal mellan kommuner

Stadgar

Förvaltningsstadga för Ingå kommun 1.6.2017
Koncerndirektiv 2016

Strategier

Ingå kommuns strategi 2016-2020
Ingå kommuns personalstrategi och åtgärdsprogram
Program för bildningssektorn i Ingå kommun

Program för integrationsfrämjande
Välfärdsplan för barn och unga 2016-2020
Ingå kommuns markanvändningstrategi 2035
Ingå kommuns näringspolitiska program 2011-2015
Ingå kommuns energi- och klimatprogram 2011-2015
Handikappolitiskt program 2014

Bestämmelser

Avfallshanteringsbestämmelser

Avtal mellan kommuner

Avtal för biblioteksservern Libra.fi
Avtal om gemensamt grundskolväsende
Avtal om gemensamt gymnasieväsende
Samarbetsavtal gällande ordnandet av grundläggande utbildning – Raseborg stad 
HNS – grundavtal 2013
Avtal om samjour
HNS – avtal om apotekstjänster (på finska)
HNS – avtal om diagnostisk avbildning (på finska)
HNS Desiko – avtal om instrumentvård (på finska)
HUSlab serviceavtal (på finska)
Skolningsavtal – Lojo stad – grundtrygghetssektorn (på finska)
Kårkulla grundavtal 1.1.2009
Samarbetsavtal Sjundeå och Ingå – offentlig förvaltning inom hälsovård (på finska)
Avtal om ordnande av socialdejourering (på finska)
Avtal om skuldrådgivning (på finska)
Avtal om köptjänster med Kyrkslätts familjerådgivningscentral (på finska)
Avtal om Rosk 'n Roll-station Stäppörnen
Avtal om gemensam avfallsnämnd (på finska)
Sydspetsens miljöhälsovårdsavtal
Avtal om samarbete med Västra Nylands räddningsverk


Senast ändrad: 18.10.2017