Bro

Vad är en kommun?

Kommunerna i Finland har självstyrelse

Enligt grundlagen är "Finland indelat i kommuner, vilkas förvaltning ska grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare". Självstyrelse innebär att kommunerna har rätt att själva besluta om sina angelägenheter. Självstyrelsen gör det möjligt att sköta ärenden på olika sätt i olika kommuner.

Självstyre betyder dock inte att kommunerna kan besluta om allting. Kommunernas uppgifter bestäms i lagen, och kommunerna är skyldiga att ordna service för kommuninvånarna, till exempel gratis grundskola. Men självstyrelsen gör att kommunerna har makt att besluta om hur de ordnar servicen.

Eftersom kommunerna är skyldiga att ordna service, måste de ha pengar att göra det. Självstyrelsen garanterar därför kommunerna rätten att ta ut skatt.

Den kommunala självstyrelsen tryggar kommunens invånare rättigheter som en annan kommuns invånare inte har. Vart fjärde år kan kommuninvånarna rösta i kommunalvalet där fullmäktigeledamöterna väljs. Kommuninvånarna väljer kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunernas självstyrelse är också en garanti för att staten inte skrotar det kommunala systemet genom att slopa alla kommuner och överföra deras uppgifter på staten.

Varför är det bra med kommunal självstyrelse?

Den kommunala självstyrelsen motiveras med att beslut om lokala ärenden bör fattas så nära kommuninvånarna som möjligt. På det sättet är det lättare för kommuninvånarna att påverka beslut som berör dem själva. I det lokala beslutsfattandet förmår man ta hänsyn till särdragen i området i fråga. 

Den kommunala självstyrelsen i ett nötskal

  • Kommunens invånare har rätt att bestämma om angelägenheterna i sitt eget område.

  • Den största makten har kommunfullmäktige som väljs av kommuninvånarna i kommunalvalet.

  • Kommunerna har rätt att besluta hur de ordnar den service som lagen kräver.

  • Kommunerna har rätt att ta ut skatt.


Senast ändrad: 25.01.2017