Beslutsfattande i kommunen

Kommunfullmäktige

Enligt kommunallagen är kommunfullmäktige det högsta beslutande organet i kommunen.

Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige godkänner bland annat kommunens budget, det vill säga beslutar om hur kommunens pengar ska användas. Fullmäktige fattar också beslut i alla lagstadgade ärenden som är viktiga för kommunen. Det är fullmäktige som utser ledamöterna till kommunens övriga organ som till exempel kommunstyrelsen.

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige varierar enligt antalet kommuninvånare.

Kommunstyrelsen

Förutom kommunfullmäktige har också kommunstyrelsen stor makt i kommunen. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som fullmäktige beslutar om. Den ser också till att fullmäktiges beslut blir verkställda. Kommunstyrelsen har också ansvar för kommunens förvaltning. Kommunstyrelsen bevakar kommunens intresse och för kommunens talan.

Kommunstyrelsens mandattid är två år. Kommunfullmäktige väljer ledamöterna till kommunstyrelsen från de olika politiska partierna.

Kommundirektören

Varje kommun ska ha en kommundirektör. Kommundirektören utnämns till tjänsten, vilket betyder att han eller hon sköter kommundirektörens uppgift på heltid och lyfter lön för det.

Kommundirektörens uppgift är att leda kommunens förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet i samarbete med kommunstyrelsen. Kommundirektören bär det största ansvaret för beredningen av ärendena.

Kommuninvånarna kan inte rösta på kommundirektören, utan han eller hon utses av fullmäktige. Fullmäktige bestämmer för hur lång till kommundirektören utses för uppdraget. Vid behov beslutar fullmäktige också om kommundirektören eventuellt ska sägas upp.

Nämnderna

Utöver fullmäktige och styrelse har kommunerna nämnder som sköter ärenden i sina sektorer. Exempelvis social- och hälsovårdsnämnden ansvarar endast för uppgifter inom social- och hälsovården. Den enda obligatoriska nämnden är revisionsnämnden. Kommunfullmäktige bestämmer hur många nämnder kommunen har och väljer ledamöterna i nämnderna. Nämndernas mandattid är fyra år.

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare

Kommunens högsta beslutanderätt utövas av fullmäktige som valts av kommuninvånarna. Fullmäktigeledamöterna är förtroendevalda. Det innebär att ledamöterna sköter förtroendeuppdraget vid sidan av sitt eget arbete. En fullmäktigeledamot kan alltså vara en grundskollärare som på fritiden sköter förtroendeuppdraget i sin hemkommun.

Också ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna är förtroendevalda. Men de utses inte för uppdraget direkt, utan det är kommunfullmäktige som utser dem. Också dessa ledamöter sköter förtroendeuppdraget vid sidan av sitt eget arbete.

Men kommunen fungerar inte enbart genom förtroendevalda. En fungerande vardag i kommunen, till exempel att producera service och bereda beslut, kräver att kommunen har anställda på heltid. Kommunernas tjänsteinnehavare och arbetstagare lyder under organ som består av förtroendevalda.

Förtroendevalda är:

  • fullmäktigeledamöterna som kommuninvånarna utser vid val

  • personer som fullmäktige utser till kommunstyrelsen, nämnderna och övriga förtroendeuppdrag

Förtroendevalda är inte:

kommunens tjänsteinnehavare och arbetstagare, revisorerna.

Senast ändrad: 18.04.2015