Kommuninvånarens ABC

Kommuninvånarens rättigheter och skyldigheter

Varje person som bor varaktigt i Finland är medlem i någon kommun. Medlemskapet i en kommun bestäms efter den stadigvarande hemorten, det vill säga invånarna i en kommun är medlemmar i kommunen. En person som äger fast egendom, t.ex. en sommarstuga, kan också vara kommunmedlem i kommunen i fråga.

Endast invånare i kommunen –  egentliga kommunmedlemmar – har rätt att rösta eller ställa upp som kandidat vid kommunalval. Däremot måste alla kommunmedlemmar betala kommunalskatt.

Endast egentliga kommunmedlemmar, dvs. invånarna:

  • har rätt att rösta i kommunalvalet i hemkommunen (gäller kommuninvånare som har fyllt 18 år)

  • har rätt att ställa upp som kandidat vid kommunalval eller vara verksam i övriga förtroendeuppdrag i kommunen.

Alla kommunmedlemmar:

  • har rätt att använda kommunens service

  • har rätt att ta invånarinitiativ

  • har rätt att överklaga beslut

  • har rätt att få information om kommunens förvaltning

  • har rätt att delta i utvecklingen av servicen.

Kommuninvånarens skyldigheter

Kommuninvånarens viktigaste skyldighet är att betala skatt. Den gäller både kommunens invånare och kommunens övriga medlemmar. Kommuninvånarna är skyldiga att ta emot ett förtroendeuppdrag som de blir anvisade. I praktiken finns det alltid frivilliga för förtroendeuppdragen, exempelvis i fullmäktige.

Ungas möjlighet att påverka

Ungdomslagen förpliktar kommunerna att främja de ungas delaktighet i det kommunala beslutsfattandet när det gäller ärenden som berör dem. I många kommuner finns påtryckargrupper för unga som strävar efter att ha inflytande på utvecklingen av de ungas levnadsförhållanden och till exempel fritidsaktiviteter.

Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ger aktiva unga utbildning och råd om hur de kan påverka.

De unga har också möjlighet att ta invånarinitiativ i ärenden som gäller kommunens verksamhet. Man behöver inte ha fyllt 18 år för att få ta initiativ.


Senast ändrad: 18.04.2015