Ingå kommuns tillkännagivanden

Ingå kommuns bindningsregister

Enligt kommunallagen är vissa av kommunens förtroendevalda och tjänstemän skyldiga att redogöra för sina bindningar offentligt.

Bestämmelsen gäller från och med 1.6.2017.

Ingå kommuns bindningsregister

I 84 § 2 mom. i kommunallagen föreskrivs vem som omfattas av skyldigheten att redogöra för sina bindningar. Skyldigheten har begränsats till att gälla kommunens centrala förtroendevalda och ledande
tjänsteinnehavare.

Skyldigheten gäller följande förtroendevalda:

– kommunstyrelsens ledamöter
– ordföranden och vice ordförande i fullmäktige
– ordföranden och vice ordförande i nämnder
– ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen
– ordföranden, vice ordförande och föredragande i den kommunala centralvalnämnden
– ordföranden, vice ordförande och föredragande i valnämnden.

Skyldigheten gäller följande tjänsteinnehavare:

– kommundirektören
– föredragande i kommunstyrelsen
– föredragande i nämnder.

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska lämna en redogörelse för bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet.

Med näringsverksamhet avses i detta sammanhang affärsverksamhet och yrkesutövning.

Skyldigheten att lämna en redogörelse omfattar följande uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar:

– verkställande direktör
– vice verkställande direktör
– styrelseledamöter
– ledamöter i ett organ som är jämförbart med en styrelse.

Med betydande förmögenhet eller andra bindningar avses:

– betydande innehav av fastighetsaktier, som anknyter till näringsverksamhet eller placeringsverksamhet
– betydande aktieinnehav i bostadsaktiebolag, som anknyter till näringsverksamhet eller placeringsverksamhet
– innehav av sådana fastigheter som finns i den egna kommunen eller på ett område som omfattas av beslut
– i vissa fall innehav av mark och skog i den egna kommunen
– i vissa fall aktieinnehav i fastighetsbolag
– i vissa fall annat aktieinnehav
– i vissa fall delägarskap och innehav i anslutning till yrket
– i vissa fall avsevärda skulder, i synnerhet om skulderna har samband med näringsverksamhet
– i vissa fall förbindelser som getts för tredje part, t.ex. borgen eller säkerhet
– i vissa fall personens medverkan i förenings- och stiftelseverksamhet. Skyldigheten att lämna en redogörelse gäller de uppgifter som objektivt kan bedömas ha betydelse för skötseln av ett förtroende- eller tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att lämna en redogörelse gäller inte:

– närståendes medlemskap eller ägande
– aktieinnehav i den egna bostaden.


Tillbaka till rubrikernaSenast ändrad: 13.02.2018