3. Synerna

De syner som byggnadsinspektörerna utför ersätter inte den arbetsplatsövervakning som den ansvariga arbetsledaren utför. Byggherren är ansvarig att ordna sakkunnig arbetsplatsövervakning. Byggherren försäkrar sig genom en bra planering och en yrkeskunnig abetsplatsövervakning om att projektet genomförs tekniskt rätt och att de kvalitativa målen uppfylls.

Det är önskvärt att den ansvariga arbetsledaren beställer alla syner! Beställ synerna i god tid, speciellt på våren och sommaren då byggverksamheten är som livligast. I huvudsak utförs synerna av biträdande byggnadsinspektören. Kontrollera från byggnadslovsbeslutet vilka syner som krävs för ert byggnadsprojekt och vilka eventuella villkor som har ställts för ifrågavarande byggnadslov.

Enligt markanvändnings- och byggförordningens 75 och 76 § bör således alla de syner som antecknats på byggnadslovsprotokollet utföras.

Utmärkande av byggnadsplats

Beställs före annan byggverksamhet inleds. Endast borttagning av ytjord samt röjning av byggplatsen är tillåtet före platssyn.

Grundsyn

Beställs då plinten är armerad.

Sockelsyn

Beställs då plinten är gjuten och grundmuren murad till slutlig höjd, före eventuell fyllning eller täckning.

Om grundläggningssättet är kantförstärkt platta bör sockelsyn göras före gjutning. Vid andra grundläggningssätt kontakta byggnadsinspektören.

Konstruktionssyn

Beställs när bärande konstruktioner och förstyvningar är synliga. Vid pakethus när stommen och takstolarna är monterade.

Ibruktagningssyn eller inflyttningssyn

Beställs innan huset tas i bruk.

Vid ibruktagningssynen ska följande dokument lämnas in:

  • elgranskningsprotokoll
  • avloppssystemets granskningsprotokoll
  • granskningsprotokoll över ventilationsanläggningen
  • provtryckningsprotokoll av vattensystem
Slutsyn

Beställs när objektet är helt färdigt. Även gården ska vara uppstädad från byggbråte med mera.

Vid slutsyn skall intyg från skatteförvaltningen visas upp.

Vid slutsynen för egnahemshus skall följande dokument lämnas in:

  • inspektionsprotokoll för bygget
  • granskat energicertifikat

Senast ändrad: 05.10.2017