Byggnads- och miljönämnden

Byggnads-och miljönämnden sammanträder en gång i månaden med undantag för juli. Extra möten kan hållas vid behov.

Byggnads- och miljönämndens uppgifter är bl.a. följande:

 • övervaka byggnadsverksamheten och marktäktsverksamheten i kommunen
 • fastställa namn på vägar på glesbygden
 • göra beslut angående undantagslov eller planeringsbehov
 • fungera som kommunal miljömyndighet
 • bedömning av detaljplanens tidsenlighet (MBL § 60), offentligt framläggande av planförslag
  (MBL § 65, MBF § 19, MBF § 27) och framställan om det till kommunstyrelsen och vidare
  till kommunfullmäktige för godkännande, 
 • offentligt framläggande av planförslag (MBL § 65, MBF § 19, MBF § 27) och framställan av
  det till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige för godkännande, 
 • godkännande av program för deltagande och bedömning (MBL § 63),
 • utfärdande av byggförbud och åtgärdsbegränsningar i samband med utarbetande av detalj-
  och generalplan (MBL § 38 och § 53),

Senast ändrad: 30.11.2017