Byggnadsinspektionen

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet övervakar och ger råd i byggandet, i enlighet med vad som bestäms i mark- och bygglagen.

Byggnadstillsynen har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste.fi. I fortsättningen kan man ansöka om bygglov även elektroniskt. Om man lämnar in ansökan med bilagor elektroniskt skall man även skicka en serie huvudritningar och även specialplanerna (konstruktionsritningarna mm.) till pappers för arkivering till byggnadsinspektionen. Om man vill ha en stämplad version av huvudritningarna till pappers hemskickad behövs 2 serier huvudritningar till byggnadsinspektionen. Man kan också i fortsättningen lämna in alla handlingarna till pappers. Då bör man därtill skicka huvudritningarna elektroniskt (pdf) till byggmiljo(at)inga.fi.

Byggnadstillsynschefen

 •  Leder verksamheten på byggnadsinspektionen och fungerar som föredragande i byggnads- och miljönämnden.
 • Ger information om byggnadsrätter, undantagslovsförfarande, planeringssituation med mera.

Byggnadsinspektören

 • Utför de flesta synerna och informerar i byggnadstekniska frågor.

Byggnadstillsynschefen och/eller byggnadsinspektören kan på tjänstemannanivå avgöra ärenden  alla    uppgifter    som    i    byggnadslagstiftningen    och    byggnadsordningen    pålagts
byggnadstillsynsmyndighet:

 • beviljande av bygglov och åtgärdstillstånd,
 • beviljande av mindre avvikelser och förhandstillstånd,
 • uppskov med skyldighet att bygga befolkningsskydd,
 • förlängning av giltighetstid för tillstånd, 
 • godkännanden gällande samlingslokaler och områden, 
 • beviljande av rivningstillstånd och godkännande av rivningsanmälningar, 
 • godkännande av åtgärdsanmälningar,
 • godkännande av anvariga arbetsledare,  

  Förvaltningsassistenten

  • Har hand om kundtjänst, ger uppgifter om beviljade lov och fungerar som byggnads- och miljönämndens sekreterare.

   


  Senast ändrad: 04.08.2017