Förnyande av avloppssystem

Förnyande av avloppssystem på glesbygden

För att förnya ett avloppssystem på glesbygden krävs ett åtgärdstillstånd. 

Ansökan inlämnas i 1 exemplar med nedan nämnda bilagor. Ansökan skall vara undertecknad av alla som har ägande- eller besittningsrätt till byggplatsen, fullmakt kan användas vid behov.

Följande handlingar bör bifogas ansökan:

1 ex

Situationsplan och ritningar med ryggarna ihopbundna.

2 serier

Ägande- eller besittningsrättshandlingar (ej äldre än 3 månader)

1 ex

Fastighetsregisterutdrag (ej äldre än 3 månader)

1 ex

1/granne
1 ex

 

Innan byggnadsprojektet påbörjas ska följande handlingar lämnas in:

Ansökan om FVA-arbetsledare                                                             

Blanketter och tilläggsuppgifter fås från byggnadsinspektionskansliet.

Lagfartsbevis, fastighetsregisterutdrag och fastighetsregisterkartor kan beställas från Lantmäteriverket, 029 530 1120 (riksomfattande, svensk service), adress  Köpcentret Lohjantähti Kalevagatan 4, 08100 LOJO eller Böle förvaltningscentrum, Semaforbron 12 K, 00520 HELSINGFORS. De kan också, mot ersättning, beställas från kommunen.

Mera information om avloppsvattnet på glesbyggden finns att få här.
Läs även om behandling av avloppsvatten under Miljö.


Senast ändrad: 04.08.2017