Länkar för byggare 

Här finns nyttiga länkar för byggare
Cirkulera!
 • Cirkulera! är de västnyländska kommunernas, avfallbolagens och Yrkeshögskolan Novias gemensamma utvecklingsprojekt. Projektets syfte är att få byggarna att lära sig hantera byggavfallet på ett korrekt sätt, och vad det är för nytta med det här.
Energicertificatregister
 • Här finns information om bl.a energicertificatregister och upprättare av energicertificat

Strålsäkerhetscentralen
 • På strålsäkerhetscentralens sidor berättas bl.a. om strålningens hälsoverkningar, om apparater som strålar, om strålning i miljön samt om radon och elektromagnetiska fält, http://www.stuk.fi.
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
 • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, http://www.spek.fi, informerar på sin hemsida t.ex. om användningen av brandvarnare och om fritidsbostadens brandsäkerhet. Här finns också anvisningar om upprätthållandet av räddningsplaner för bostadsbolag o.s.v. Tyvärr finns sidorna endast på finska och engelska.
Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland
 • Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland upprätthåller en informativ och aktuell sida om avloppsvatten på glesbygden, http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/. Nyttig information även för dem som planerar att förnya sina gamla avloppssystem.
Statens miljöförvaltning
 • Inom miljöministeriets förvaltningsområde finns 13 regionala miljöcentraler, tre miljötillståndsverk, Finlands miljöcentral och statens bostadsfond. Miljöministeriet styr Forststyrelsen och Skogsforskningsinstitutet i ärenden som gäller naturvården. Miljöförvaltningens gemensamma webbsida, http://www.miljo.fi informerar bl.a. om markplaneringen, byggandet och boendet. Under de regionala miljöcentralerna/Nyland kan man också läsa vad som är aktuellt inom miljövården nära våra egna hemknutar och här finns t.ex. en karta över grundvattenområden i Ingå. Sidorna innehåller även massor med information om gles- och fritidsbebyggelsens avloppsvatten , bl.a. om möjligheten att söka vatten- och avloppsunderstöd för enskilda fastigheter.
Statens bostadsfond
 • Anvisningar om ansökandet, beviljandet och utbetalningen av reparationsunderstöd och energibidrag samt anvisningar om understödet för undanröjande av sanitära olägenheter, http://www.ara.fi
Vägförvaltningen
 • Ingå hör till Nylands vägdistrikt och i vissa fall krävs ett tillstånd för att få ansluta fastigheten till en allmän väg. Kontaktuppgifter till vägmästaren hittas här, http://www.tiehallinto.fi. Webbsidan innehåller även trafikinformation, samt information om aktuella händelser inom vägförvaltning, vägprojekt och väghållning.
Skatteförvaltningen
Lantmäteriverket
 • Hur förvandla en outbruten tomt till en registerfastighet, vad göra när råstenarna har försvunnit, har man rätt till en väg genom grannens fastigheter? Svar på dylika frågor, d.v.s. information om olika lantmäteriförrättningar samt kontaktuppgifter, kartor o.s.v. hittas på lantmäteriverkets webbsida, http://www.maanmittauslaitos.fi.
Magistraterna
 • Raseborgs magistrat upprätthåller för Ingås del det riksomfattande befolkningsdatasystemet som innehåller information om personer, byggnader, bostäder och fastigheter, http://www.maistraatti.fi.
Museiverket
 • Museiverket svarar tillsammans med andra myndigheter och det övriga museiväsendet för skyddet av fornlämningar, byggnadsarv, kulturhistoriskt värdefull miljö och av kulturegendom. På museiverkets webbsida, http://www.nba.fi/sv/, informeras om bl.a. de understöd som kan beviljas för renovering av byggnader som är skyddade med stöd av byggnadsskyddslagen samt för andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Rosk’n Roll Oy Ab
 • Västra Nylands Avfallshanteringsbolag Rosk'n Roll Oy Ab, är ett bolag som ägs av kommuner. På sidan, http://www.rosknroll.fi, hittas information om återvinning, sorteringsanvisningar, problemavfall, taxor, entrepenörer, avfallshanteringsbestämmelser m.m.
Lagar och bestämmelser gällande markanvändning och byggande
Ingå företagare
Rakentajan ABC
Center 51
 • Några Ingå-företag inom byggbranchen under samma tak hittas här.
ElisaSenast ändrad: 10.04.2017