Åtgärdstillstånd och anmälan  

Ansökan eller anmälan lämnas in till byggnadsinspektionen i ett (1) exemplar med nedan nämnda bilagor. Ansökan ska vara undertecknad av alla som har ägande- eller besittningsrätt till byggplatsen. Fullmakt kan användas vid behov.

Följande handlingar bör bifogas ansökan
1 ex

Situationsplan och ritningar med ryggar hopknutna.

2 serier

Ägande- eller besittningsrättshandlingar (ej äldre än 3 månader)

1 ex

Fastighetsregisterutdrag (ej äldre än 3 månader)

1 ex

Byggprojektanmälan (RH 1) -blankett för byggnader som är över 10 m2

1 ex

1/granne

Blanketter och tilläggsuppgifter fås från byggnadsinspektionskansliet.

Lagfartsbevis, fastighetsregisterutdrag och fastighetsregisterkartor kan beställas från Lantmäteriverket, 029 530 1120 (riksomfattande, svensk service), adress  Köpcentret Lohjantähti Kalevagatan 4, 08100 LOJO eller Böle förvaltningscentrum, Semaforbron 12 K, 00520 HELSINGFORS. De kan också, mot ersättning, beställas från kommunen.

Senast ändrad: 11.09.2017