Bygglovsansökan

Bygglovsansökan ska lämnas in med bilagorna som nämns nedan.

Bygglovsansökningar med bilagor kan föras till byggnadsinspektören eller förvaltningsassistenten. De kan också postas till följande adress:

Ingå kommun
Bygginspektionen
Strandvägen 2
10210 Ingå

Byggnadstillsynen har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste.fi. I fortsättningen kan man ansöka om bygglov även elektroniskt. Om man lämnar in ansökan med bilagor elektroniskt skall man även skicka en serie huvudritningar och även specialplanerna (konstruktionsritningarna mm.) till pappers för arkivering till byggnadsinspektionen. Om man vill ha en stämplad version av huvudritningarna till pappers hemskickad behövs 2 serier huvudritningar till byggnadsinspektionen. Man kan också i fortsättningen lämna in alla handlingarna till pappers. Då bör man därtill skicka huvudritningarna elektroniskt (pdf) till byggmiljo@inga.fi

Ansökan ska vara undertecknad av alla som har ägande- eller besittningsrätt till byggplatsen. Fullmakt kan användas vid behov.


Följande handlingar ska bifogas ansökan 

1 ex

Byggprojektanmälan (RH 1) -blankett / blanketter

1 ex/byggnad

Ägande- eller besittningsrättshandlingar: t.ex. lagfart, arrendeavtal, köpebrev, föravtal (ej äldre än 3 månader)

1 ex

Fastighetsregisterutdrag (ej äldre än 3 månader)

1 ex

Situationsplan (1:500 eller 1:1000 beroende på platsen). En kartkopia eller kartförstoring duger inte som situationsplan, utan den ritas med utnyttjande av kart- och planmaterialet och på tomten utförda mätningar i rätt skala. Situationsplanerna knyts ihop med byggnadsritningarna.

2 ex i papper+ 1 ex elektroniskt i pdf per e-post

Byggnadsritningar (1:100 eller 1:50) med ryggar ihopknutna med situationsplan.

2 serier+1 elektronisk i pdf

Skorstenens detaljritning (1:20)

2 ex.

Ritningar över avloppssystemet (1:50)

2 ex

Beskrivning av avloppssystemet

1 ex

 Här finns information om anslutande till vattentjänstverket.

1 ex

1 ex

Hörande av rågrannar1/granne
1/granne (vid behov)
Energicertifikat1 ex/egnahemshus

Vid behov anslutningstillstånd till allmän landsväg eller utredning om vägrätt

1 ex

Vid behov ikraftvarande undantagslov eller avgörande om planeringsbehov

1 ex


Innan byggnadsprojektet påbörjas ska följande handlingar lämnas in

-

Ansökan om ansvarig arbetsledare   

1 ex   

-   

  

1 ex

Blanketterna kan också beställas från byggnadsinspektionskansliet.

Lagfartsbevis, fastighetsregisterutdrag och fastighetsregisterkartor kan beställas från

  • Lantmäteriverket, 029 530 1120 (riksomfattande, svensk service), adress: Köpcentret Lohjantähti Kalevagatan 4, 08100 LOJO eller
  • Böle förvaltningscentrum, Semaforbron 12 K, 00520 HELSINGFORS.

    De kan också, mot ersättning, beställas från kommunen.

Mera information om avloppsvatten på glesbygden finns att få här och information om anslutning till det kommunala vattentjänstverket finns här.

Kontaktperson: Susanna Niiranen, +358 9 2951 5325, e-post fornamn.efternamn@inga.fi.


Senast ändrad: 11.09.2017