Reparation- och energiunderstöd som beviljas av kommunerna

Närmare information Ara.

Reparations- och energiunderstöd beviljas dels av kommunerna, dels av ARA.

Reparationsunderstöd som beviljas av kommunerna är understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder samt understöd för undersökning av skicket på fuktskadade byggnader som orsakar sanitära olägenheter.

Energiunderstöd som beviljas av kommunerna är behovsprövat energiunderstöd för småhus.

ARA ger anvisningar angående ansökning, beviljande och utbetalning av understöd samt övervakar att systemet fungerar i kommunerna. Efter att ansökningstiden har gått ut meddelar kommunerna ARA om sitt behov av anslag för de understöd som de beviljar och ARA anvisar anslagsandelar till kommunerna.


Senast ändrad: 17.04.2015