Regler för Ingå meröppna bibliotek

De här reglerna gäller för Ingå meröppna bibliotek som är tillgängligt för kunder utanför bemannade tider med självbetjäningsprincip.

 • Det meröppna biblioteket är tillgängligt med ett giltigt Lukas-bibliotekskort och en personlig pinkod. Personer under 15 år får en personlig pinkod endast med vårdnadshavarens skriftliga tillstånd.

 • Kunden kan självständigt låna och återlämna material i låne- och återlämningsautomaterna. Återlämnat material placeras i återlämningshyllorna. Reserverat material och material från andra bibliotek placeras i en separat vagn. Fjärrlån kan avhämtas från en öppen hylla, men kunden måste själv registrera sina fjärrlån vid automaten. Personalen handleder under kundtjänsttiderna kunden i användningen av det meröppna biblioteket.

 • De kunder som befinner sig i biblioteket då självbetjäningstiden inleds, måste gå ut och logga in vid ytterdörrens kortläsare för att kunna fortsätta vistas i biblioteket. Inloggningen sker med bibliotekskort och personlig pinkod. Under självbetjäningstiden registreras alla kunder i systemet, så att bibliotekspersonalen vid behov kan kontrollera vem som befunnit sig i biblioteket. Högtalarna meddelar när självbetjäningstiden inleds. Kunderna avlägsnar sig från biblioteket senast då självbetjäningstiden slutar. Högtalarna meddelar när biblioteket stängs. Efter att biblioteket stängts, aktiveras alarmet i fastigheten. Kunden är ersättningsskyldig för falskt alarm. Ersättningssumman är 150 euro.

 • Varje användare av det meröppna biblioteket skall själv logga in med eget kort och egen pinkod. Om vårdnadshavare besöker det meröppna biblioteket tillsammans med minderåriga barn, räcker det med att endast vårdnadshavaren registrerar sig vid kortläsaren.

 • Biblioteket ansvarar inte för klarglömda och förlorade föremål.

 • Privatpersoner och organisationer ska ha bibliotekspersonalens tillåtelse att hålla möten och tillställningar i bibliotekets utrymmen. Den person som håller mötet är ansvarig för de närvarande personerna.

 • Biblioteket är öppet för alla, förutsatt att kunden inte beter sig störande i biblioteket. Bibliotekets personal har rätt att be störande kunder avlägsna sig. Om en kund trots förbud uppför sig störande mot personalen eller övriga kunder kan kunden förlora nyttjanderätten till biblioteket. En kund kan vara avstängd från ett dygn till tre månader. Bibliotekschefen fattar beslut om avstängning, alternativt ger bibliotekschefen fullmakt åt en medlem av bibliotekspersonalen att göra beslutet. Innan kunden avstängs har denna rätt att bli hörd.

 • Det är förbjudet att inta rusningsmedel, bete sig aggressivt och föra oljud i biblioteket. Det är förbjudet att förstöra eller skada bibliotekets egendom. Kunden bör plocka undan efter dig och inte skräpa ner. Vid förstörelse av bibliotekets egendom, stöld och/eller våldsamt och hotfullt beteende har bibliotekspersonalen rätt att göra polisanmälan. Biblioteket fakturerar skadevållaren för uppkommen skada. Två eller flera skadevållare ansvarar solidariskt för den uppkomna skadan. Om omyndiga personer vållar skada har bibliotekspersonalen rätt att kontakta vårdnadshavare. Polisanmälan görs vid behov.

 • I fastigheten finns bandande kameraövervakning vartill som utgångspunkt den allmänna personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas. Ingå kommun/Ingå bibliotek är registeransvarig.


Regler för dig som använder Lukasbiblioteken

Dessa regler gäller alla Lukasbibliotek.

Lukasbiblioteken består av:

 • Hangö stadsbibliotek 
 • Ingå kommunbibliotek
 • Raseborgs stadsbibliotek
 • Sjundeå kommunbibliotek

Alla som följer dessa regler har rätt att använda bibliotekets samlingar, lokaler och service.

Bibliotekskort och pinkod

Du kan ansöka om ett bibliotekskort vid samtliga Lukasbibliotek. För att få kortet måste du visa legitimation, t.ex. pass eller körkort och ge dina kontaktuppgifter till biblioteket. Även en vårdnadshavares kontaktuppgifter behövs om du är under 15 år. Samma bibliotekskort gäller på alla bibliotek i Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå. Det första bibliotekskortet är gratis. Du kan också få en personlig pinkod till ditt bibliotekskort. Koden skickas inte ut via telefon eller e-post. Med pinkoden kan du reservera material som finns i Lukaswebbiblioteket. Där kan du också kontrollera när dina lån ska återlämnas och förnya dina lån 5 gånger och ändra dina kontaktuppgifter.

Meddela alltid namn- och adressförändringar (också e-postadress och telefonnummer) till biblioteket.

Observera att biblioteket har rätt att registrera din personbeteckning (Datasekretessnämndens beslut 46/1993 och 27/1994) och § 13 i personuppgiftslagen (523/1999) Om du är yngre än 15 år ansvarar din vårdnadshavare för materialet som lånas med ditt kort. Var och en som finns i registret har rätt att se sina egna uppgifter i kundregistret. Läs mer här.

Om bibliotekskortet kommer bort

Anmäl genast om ditt bibliotekskort kommer bort. Om du har tappat bort kortet eller om det blivit stulet spärrar vi det så att det inte längre går att använda. Du är ansvarig för lån som gjorts med kortet, tills du anmält kortet försvunnet. Ett nytt kort är avgiftsbelagt.

Lån, återlämning, förnyande och reservering

Du behöver ett bibliotekskort eller identitetsbevis med streckkod för att kunna låna.

Det är gratis att låna, återlämna, förnya och reservera material på samtliga Lukasbibliotek. Du kan också förnya dina lån och reservera material via telefon, e-post eller webbiblioteket. Då du förnyar material via webbiblioteket, kontrollera att den nya förfallodagen registrerats. Kontakta biblioteket per telefon eller e-post om du inte kan förnya dina lån via webbiblioteket. Du kan förnya lån 5 gånger, om materialet inte är reserverat.

Lånetiderna varierar från kommun till kommun. Ingå biblioteks lånetider hittar du här.

En del bibliotek har bokinkast där du kan återlämna material på eget ansvar då biblioteket är stängt.

Kom ihåg att välja på vilket bibliotek du vill hämta materialet, då du reserverar material via webbiblioteket. Du får meddelande om att materialet finns att hämta enligt ditt eget val antingen per

 • e-post,
 • brev
 • eller på vissa bibliotek, även med textmeddelande eller telefonsamtal.

Material som inte finns i Lukasbibliotekens samlingar kan fjärrlånas. Fjärrlånen är avgiftsbelagda. Biblioteket fjärrlånar material från andra bibliotek på det långivande bibliotekets villkor. Fjärrlån kan förnyas och återlämnas endast på det bibliotek du lånat materialet.

Daghem, skolklasser, vårdenheter och andra institutioner kan få ett institutionslånekort. En ansvarsperson från institutionen ska underteckna kortet.

Annan biblioteksservice

Biblioteken har kunddatorer, kopieringsmaskiner och annan service i varierande grad. Om bibliotekets tekniska utrustning finns separata anvisningar och regler. Se närmare på Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå biblioteks webbsidor eller fråga på ditt eget bibliotek.

Avgifter

Lukasbibliotekens avgifter varierar från kommun till kommun, se närmare Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå biblioteks webbsidor.

Låneförbud

Du kan förlora rätten att låna av följande orsaker:

 • att du har 10 euro eller mera avgifter att betala
 • att du inte har återlämnat material efter att tre gånger ha blivit påmind om det.
 • att du inte följer användarreglerna.

Du får tillbaka din rätt att låna genom att

 • betala dina avgifter
 • återlämna eller ersätta skadat / förlorat materialet.

Användningsförbud

Biblioteket är en offentlig lokal där ordningslagen och hälsoskyddslagen gäller. Du kan därför få ett tillfälligt förbud att använda biblioteket om du stör andra kunder eller personalen eller skadar bibliotekets egendom. Observera att du har rätt att bli hörd innan du får användningsförbud.

Du får tillbaka rätten att använda biblioteket när det tillfälliga användningsförbudet upphör.

Läs mera under information om ordningslagen, hälsoskyddslagen, skadeståndslagen och strafflagen.


Senast ändrad: 11.01.2017