Arbetssätt

Centralt för det uppsökande ungdomsarbetet är att:

  1. Tillsammans med den unga utveckla och upprätthålla fungerande nätverk
  2. Genom ett empatiskt förhållningssätt, aktivt lyssnande och en utvecklande dialog
  • stöda den unga att medvetandegöra sina behov och skilja dem från kortsiktiga impulser och drivkrafter,
  • stöda den unga i att utveckla sin förmåga att uttrycka sina behov, och
  • skapa konstruktiva, långsiktiga sätt att tillgodose dem,
  • motivera och stöda den unga att uppehålla en balanserad och sund livsstil gällande daglig sysselsättning, ekonomi, levnadsvanor, dygnsrytm, social samvaro, m.m.
  • tillsammans söka och förminska/överkomma hinder för utveckling, och på dessa sätt
  • stärka den ungas självkänsla och
  • hitta och utnyttja såväl inre som yttre resurser

Senast ändrad: 08.10.2015