Värderingar

Det uppsökande ungdomsarbetet präglas av:

Frivillighet och öppenhet

Allt samarbete baserar sig på frivillighet och de uppsökande har ingen som helst myndighetsmakt över den unga. Vi strävar efter att förstå den ungas behov och stöda och hjälpa på sådana sätt som tar hänsyn till den ungas takt och kapacitet. Genom en ärlig och genuin närvaro i egenskap av oss själva snarare än våra yrkesroller främjar vi ett samarbets- och diskussionsklimat där det är tillåtet för båda parter att vara så öppna de önskar vara.

Jämlikhet och värdighet

Den unga och de uppsökande kommunicerar och samarbetar på en jämlik nivå där bådas synpunkter är viktiga och tas på allvar. De uppsökande betonar och visar i sitt bemötande av den unga att varje människa har ett egenvärde och är värdefull och bör bemötas som sådan oberoende av livssituation och handlingar. Vi bemöter den unga i första hand som människa. Som uppsökande tar vi dock vår egen yrkeskunnighet och livserfarenhet på allvar och är inte rädda att uttrycka våra synpunkter, men är medvetna om att det i sista hand är den unga som är ansvarig för och bestämmer över sitt liv. De uppsökande tar ansvar för sina egna känslor och behov och uttrycker dem i den mån det är ändamålsenligt för samarbetet.

Tillit och respekt

I samarbete med den unga strävar de uppsökande att skapa en relation som präglas av ömsesidig tillit och respekt. Detta syns till exempel genom att vi tar hänsyn till den ungas integritet och respekterar dennes gränser såväl i kommunikationen med den unga som i kommunikationen om den unga med eventuella andra personer som är involverade. Det syns även genom att de uppsökande visar tillit till den ungas förmågor och möjligheter att utvecklas och samtidigt respekterar den ungas egen takt och vilja. På bland annat dessa sätt strävar vi till att stärka även den ungas respekt för och tillit till sig själv och sina behov.

Värme och omtanke

Som uppsökande drivs  vi av en ärlig vilja att hjälpa den unga att finna sin väg och betonar och förmedlar detta i vårt bemötande av den unga på alla sätt vi kan.


Senast ändrad: 08.10.2015