Rättshjälp utomlands

I allmänhet begränsas rättshjälpen enbart till ärenden som behandlas i Finland. I ett ärende som behandlas utomlands omfattar den finska rättshjälpen allmän juridisk rådgivning och beslutet om beviljande av rättshjälp fattas av rättshjälpsbyrån.

Justitieministeriet kan av särskilt vägande skäl bevilja en mera omfattande rättshjälp än rådgivning för ett ärende som behandlas utomlands. Kostnaderna för ett ärende som behandlas utomlands ersätts endast när särskilda humanitära skäl talar för det. Här kan komma i fråga bortförande av barn och brottmål där en i Finland bosatt person har blivit offer för ett sexualbrott utomlands. Närmare upplysningar ges av justitieministeriets internationella enhet.


Senast ändrad: 25.09.2014