Utsökning

Vid utsökning är det oftast frågan om indrivning av penningfordringar. Vid en rättegång undersöks riktigheten i borgenärens fordran och bestäms om gäldenärens betalningsskyldighet. Om domstolens dom inte iakttas frivilligt, verkställs den genom utsökning. Vissa fordringar, till exempel skatter och en del försäkringspremier, kan drivas in utan domstolsbeslut.

Utsökningsmyndigheterna strävar efter att gäldenären ska betala sina skulder frivilligt genom betalningsuppmaning. Om betalning inte sker görs en utmätning av lön, pension, inkomst av näringsverksamhet eller egendom. Den utmätta egendomen kan säljas.

Senast ändrad: 18.04.2015