Anmälan om småbåtshamn

Registeranmälan om småbåtshamn görs till kommunens miljövårdsmyndighet. Småbåtshamnar ska anmäla om sin avfallshantering och verksamhet för anteckning i statens datasystem för miljövårdsinformation. Hamnverksamheten övervakas av kommunens miljövårdsmyndighet.
Uppgifter om insamlat avfall ska rapporteras årligen. Avfallshanteringsplanen ska i fortsättningen uppdateras vart tredje år till statens datasystem för miljövårdsinformation.

Mera information och blanketter finns på miljöförvaltningens sidor.

ingå hamn panorama2

Senast ändrad: 19.01.2017