Avfallshantering och återanvändning

Avfallsbolaget Rosk’n Roll står för avfallshanteringen i Ingå.

På bolagets hemsida finns information om var närmaste ekopunkt finns.

Till ekopunkterna kan du föra återvinningsavfall så som tidningar och tomma konservburkar. I Ingå finns det exempelvis en ekopunkt invid småbåtshamnen i centrala Ingå. Ingå har också en egen avfallsstation, Stäppörnen. Kolla upp vilket avfall som kan föras till återvinningspunkten och vilket som hör hemma på sopstationen.

Sopstationerna fungerar både som mottagningsplatser för olika typer av avfall och som ett mellanlager för detta. Från sopstationerna transporteras det återvinningsbara avfallet vidare till industrin som råmaterial och deponiavfallet till Munka avfallscentral i Lojo.

I prislistan återfinns de avfallstyper som tas emot på sopstationen samt mottagningskriterierna. Lägg även märke till att skilt sorterat avfall i många fall tas emot avgiftsfritt - det kostar alltså ingenting!

Bekanta dig också med sorteringsanvisningarna innan du besöker sopstationen. Då man kommer till sopstationen anmäler man sig till sopstationsskötaren, som ger närmare direktiv om var olika typer av avfall ska placeras.Senast ändrad: 29.01.2018