Avloppsvatten

Hushållsavloppsförordningen som trädde ikraft år 2004 och förnyades år 2011 för med sig att många gamla avloppssystem i glesbygden ska förnyas före 15.3.2018. Meningen med förordningen är att minska utsläppen av hushållsavloppsvatten och den sanitära olägenhet och förorening de förorsakar i närmiljön och vattendragen.

Byggande av avloppssystem förutsätter byggnads- eller åtgärdstillstånd

Fastigheter där bygglovet godkänts efter 1.1.2004 ska ha avloppsanläggningar som motsvarar förordningens krav.
För gamla fastigheter gäller en övergångstid till 15.3.2018 under vilken avloppsanläggningen vid behov byggs om så att den motsvarar kraven.
Till ansökan om byggnads- eller åtgärdstillstånd ska fogas en plan för anläggning eller effektivisering av avloppssystemet. Planen ska uppfylla kraven i avloppsförordningens bilaga 1 och ansökan ska uppgöras i enlighet med markanvändnings- och bygglagens krav.  

Utredning om avloppssystemet

Varje fastighet ska inneha en beskrivning av avloppssystemet som gör det möjligt att bedöma den belastning som avloppsvattnet förorsakar på omgivningen. Beskrivningen ska uppfylla kraven i förordningens bilaga 1 punkt 2B.

Bruks- och underhållsanvisningar

Alla fastigheter ska ha aktuella bruks- och underhållsanvisningar för varje avloppssystem. Anvisningarna ska uppfylla kraven i förordningens bilaga 2.

Minimikrav för reningsnivån

Hushållsavloppsvatten ska renas så att belastningen på miljön minskar i fråga om organisk materia med minst 80 procent, totalfosfor med minst 70 procent och totalkväve med minst 30 procent jämfört med den belastning av obehandlat avloppsvatten som anges med hjälp av belastningstalet för glesbebyggelse.


Senast ändrad: 19.01.2017