Fastighetsinnehavarens skyldigheter

Enligt lagen om vattentjänster 6 § ansvarar fastighetsägaren/-innehavaren för fastighetens vatten- och avloppsförsörjning.

På glesbygden innebär avloppsvattenförordningen att varje fastighet bör rena sina avloppsvatten. Avloppsutsläppen ses som en verksamhet som medför risk för förorening av miljön. Verksamheten omfattas därför också av miljöskyddslagens, avfallslagens och kemikalielagens allmänna principer och skyldigheter.

Det innebär bland annat att fastighetsinnehavaren ska:

  • känna till konsekvenserna av fastighetens avloppsutsläpp
  • välja bästa behandlings- och utsläppsplats för dem
  • minimera vattenanvändningen och därmed minska utsläppen
  • använda bästa tillgängliga avloppssystem, teknik och reningsmetoder
  • välja miljövänliga och fosfatfria tvättmedel
  • se till att näringen i avloppsvatten och slam om möjligt återförs i kretsloppet som gödsel
  • se till att olägenheter inte uppstår och undanröja dem om sådana ändå uppstår
  • använda reningsmetoder som är kända och fyller förordningens krav.

Senast ändrad: 08.06.2017