Val av avloppsanläggning

Valet av avloppssystem är ett beslut som har många följder i fråga om utsläpp, miljöpåverkan, skötselkrav, livslängd och ekonomi.  Allmänt kan rekommenderas att fastighetsägaren kontaktar en kompetent planerare för uppgörande av en avloppsplan för ansökan om åtgärdstillstånd. Avloppsvattenförordningen är i princip teknikneutral och sådana system som kan anses fylla reningskraven kan därför i allmänhet godkännas.

Fastighetens läge och omgivning ställer ändå också krav på behandlingssätt och utsläppspunkt. Utsläpp i dike kan kräva grannens godkännande. På grundvattenområden får avloppsvatten inte avledas i marken.  För fritidsbosättning rekommenderas torrtoalett. I detalj- och generalplaner kan finnas bestämmelser om avloppssystem som bör beaktas.

Skilda avlopp för WC-vatten och gråvatten ger större frihet vid val av avloppssystem.


Senast ändrad: 22.09.2015