Bullerbekämpning

Målet med bullerbekämpning är en sund och trivsam livsmiljö utan bullerolägenheter. Det ökande bullret är ett hot mot människans hälsa och trivseln i miljön.

Buller bekämpas främst genom att kommunen ingriper redan i uppkomsten av bullerutsläpp. När markanvändning och trafik planeras är det viktigt att kommunen räknar med bullerbekämpning i planeringen. Dessutom ska kommunen se till att det finns tillräckligt med rekreationsområden utan störande buller. Bullerbekämpning räknas som bekämpning av miljöförstöring.

Bulleranmälningar

Anmälningar om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar, verksamhet av försöksnatur och exceptionella situationer (miljöskyddslagen 118-120 §) görs beroende på verksamhet antingen till byggnads- och miljönämnden eller till Nylands NTM-central.

Senast ändrad: 17.04.2015