Luftkvalitet

Det är kommunens skyldighet att hålla sig informerad om den lokala luftkvaliteten. Det kan kommunen göra genom regelbundna mätningar eller genom att utreda luftkvaliteten vid behov. Till kommunens myndighetsuppgifter hör också att bevilja miljötillstånd till olika verksamhetsutövare som påverkar luftkvaliteten och att övervaka att tillståndsvillkoren följs.

Luftkvaliteten påverkas bland annat av:

  • energiproduktion
  • industri
  • vedeldning i småhus
  •  trafik
  • avfallsförbränning
  • markbränder
  • luftburna föroreningar mellan länder och världsdelar

Senast ändrad: 14.03.2016