Miljöskyddsmyndighetens uppgifter

Uppgifterna gäller bl.a.

 • avfall och nedskräpning
 • avloppsvatten på glesbygden
 • begränsningar av sjötrafik: kommunen håller NTM-centralens och Trafis beslut om begränsningar tillgängliga.
 • bulleranmälningar
 • campingplatser
 • kemikalier
 • luftvård
 • marktäktstillstånd
 • miljökonsekvensbedömningar
 • miljötillstånd
 • miljövård inom jordbruket
 • muddring
 • naturskydd


 • vattenskydd
 • motortävlingar i terrängen på land och på is:  För tillfälliga eller återkommande tävlingar ska utöver andra tillstånd också sökas tillstånd hos den kommunala miljövårdsmyndigheten (terrängtrafiklagen 1710/1995 § 30).
 • snöskoterled: Den som vill anlägga en snöskoterled ska göra upp en plan för leden, vilken godkänns genom beslut av den kommunala miljövårdsmyndigheten (Terrängtrafiklagen 1710/1995 § 15).
 • motortävlingar på vattenområde: För tillfälliga eller återkommande tävlingar eller evenemang ska utöver andra tillstånd också sökas tillstånd hos den kommunala miljövårdsmyndigheten (Sjötrafiklagen 463/1996 § 21)
 • ansökan om befrielse från anslutning till vattentjänster (Lag om vattentjänster 119/2001). Se Anslutningsskyldighet
 •  dikningsärenden: om dikning ska anmälas till NTM-centralen 60 dagar på förhand, med undantag av små dikningsprojekt. Ytterligare information finns här. 

  Dikningstvister avgörs av kommunens miljövårdsmyndighet, som också fungerar som tillsynsmyndighet enligt vattenlagen.

Senast ändrad: 08.06.2017