Muddring

Muddring innebär att man maskinellt avlägsnar bottenmaterial från ett vattenområde. Om muddringsmassan överstiger 500 m3 krävs tillstånd från Regionförvaltningsverket. Om muddringsmassan är mindre än 500 m3 ska du anmäla om muddringen till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

Sprängning av undervattensberg är inte detsamma som muddring. Om du planerar en sprängning, kontrollera om det krävs tillstånd från Regionförvaltningsverket.

Om du planerar att muddra ska du informera grannarna och vattenägarna om saken. Undvik att muddra under våren, högsommaren och under fåglarnas häckningstid. Muddring är inte alltid det bästa alternativet utan kan tvärtom försämra vattenkvaliteten på längre sikt. Varje muddring ska planeras noggrant.

På detaljplaneområde och om så bestämts i generalplan kan tillstånd för miljöåtgärd från kommunen också behövas. Muddring i flador bör undvikas då deras naturvärden lätt förstörs om till exempel mynningsområdet muddras.


Senast ändrad: 17.04.2015