Naturskydd

Kommunen ska främja natur- och landskapsvården inom sitt område. Detta kan göras i samband med markplanering eller genom fridlysning enligt naturvårdslagen.


Natura 2000-områden i Ingå

Natura 2000 -nätverket skyddar den biologiska mångfalden. I Finland omfattar nätverket fem miljoner hektar.  Inom Ingå kommuns gränser finns sju olika områden, helt eller delvis. Beskrivningar och kartor finns på miljöförvaltningens sidor.
I samband med planering, beviljande av tillstånd, byggande och annan markanvändning ska Natura 2000-områdenas skyddsvärden beaktas.

Naturskydd med stöd av generalplanebestämmelser

I generalplanerna har värdefulla naturförekomster från utförda inventeringar som fågelskär, värdefulla naturtyper och platser där sällsynta arter förekommer märkts ut på plankartan med skyddsbeteckning. Behovet av skydd beror på förekomstens naturvärden. En del är direkt skyddade också enligt naturvårdslag eller vattenlag, medan en del har försätts med åtgärdsbegränsning enligt markanvändnings- och bygglagens 128 §, varvid eventuella åtgärder på området förutsätter ansökan om tillstånd för miljöåtgärd hos byggnads- och miljönämnden. Markägaren ombeds i första hand kontakta byggnads- och miljökansliet för bedömning av tillståndsbehovet.


Senast ändrad: 25.01.2017