Elevvård

Elevvård är alla de insatser som görs för elevernas välmående. Med elevvård avses främjande och upprätthållande av de studerandes studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande och understödjande verksamheter inom läroanstalten.

Elevvården omfattar alla medlemmar i skolsamfundet och de myndigheter som ansvarar för elevvårdstjänsterna i kommunen. Allt elevvårdsarbete baserar sig på samarbete mellan skolan, eleven och hemmet.

Elevvårdsarbetet sker i samarbete med elev och vårdnadshavare, bildningsväsendet, social- och hälsovården samt andra sakkunniga aktörer. Skolans personal har det största ansvaret för elevvården. Förutom skolornas undervisnings- och uppfostringspersonal är det skolhälsovårdaren, skolpsykologen och skolkuratorn som utför elevvårdsarbetet samt också olika sakkunniga aktörer.


Senast ändrad: 01.09.2015