1.3 Utvärdering och utveckling av den lokala läroplanen

Den pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas samt övrig personals yrkeskompetens är förutsättningar för en kvalitativ utveckling av skolans vardag. Detta kräver att skolornas verksamhet, undervisningsmetoder och resultat utvecklas, följs upp och utvärderas kontinuerligt så att den svarar mot de nationella läroplansgrunderna. Detta verkställs genom ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever samt hemmen och näromgivningen.

Ingå analyserar kontinuerligt hur undervisningen fungerar i skolorna i relation till de nationella läroplansgrunderna. Det övergripande syftet är att värna om likvärdighet och kvalitet i verksamheterna. I utvecklings- och utvärderingsarbetet dokumenteras styrkor och utvecklingsområden. Resultaten redovisas i enlighet med kommunen fastställda processer och det kan ge grund för förändringar som berör lokala delar av läroplanen. Om en utvärdering visar på brister inom ett område kan utvecklingsinsatser initieras.

Skolans egna utvärderingar är en central del av utvärderingsarbetet. I skolornas läsårsplaner specificeras mål och tyngdpunktsområden för verksamhet samt hur elever och deras vårdnadshavare deltar i utvärderingen av undervisnings- och utvecklingsarrangemang. Skolspecifika resultat redovisas i enlighet med kommunen fastställda principer.


Senast ändrad: 26.07.2016