1.4 Uppgörande av läroplanen i Ingå

Den lokala läroplanen för den grundläggande utbildningen i Ingå grundar sig på de nationella grunderna för läroplanen, lagar och förordningar som berör grundläggande utbildning och andra lokala styrdokument som berör barn och unga. Den lokala läroplanen publiceras i tjänsten e-grunder. Läroplanen kan till vissa delar vara indelad i tre nivåer (nationell nivå, lokal nivå och skolnivå).

Läroplanen utarbetas på finska och svenska. Den är utarbetad så att skolorna i sina läsårsplaner specificerar hur undervisningen ska ordnas. I de lokala delarna framgår det vilka punkter skolorna speciellt bör ta ställning till.

Elevernas religiösa, kulturella och språkliga särdrag beaktas i mån av möjlighet. Skolan ansvarar för skolspråket och ger i mån av möjlighet undervisning i elevens eget modersmål. Undervisning som förbereder till den grundläggande utbildningen ordnas vid behov.

Samarbete mellan skolornas personal och elevens vårdnadshavare är väsentligt för att anordna ändamålsenlig utbildning. Genom att eleven är delaktig i skolan främjas både elevens inlärning och välbefinnande samt hens växande till en ansvarsfull samhällsmedlem.

Processen med den nya läroplanen påbörjades 2013.

Under tiden har elevernas vårdnadshavare getts möjlighet att ta del i läroplansarbetet i samband med en värdegrundsdiskussion utförd av skolväsendet. En frågeenkät om inlärning och olika undervisningssätt samt den framtida skolan har skickats till skolornas personal, elever och deras vårdnadshavare.

Skolornas personal har deltagit i hela läroplansprocessen. Arbetet har koordinerats av en styrgrupp beståenda av alla rektorerna, två lärarrepresentanter och bildningschef. Lärare har utarbetat i läroämnesvisa grupper innehållet i läroämnen. Skolornas personal har även haft en möjlighet att kommentera ämnesdelarna.

Styrgruppen och lärare har samverkat under processen i olika frågor, bland annat om bedömningen. Lärare och annan skolpersonal (skolgångsbiträde och ledare i morgon- och eftermiddagsverksamhet) har bearbetat läroplanen i valda delar.

Bildningsnämnden och dess båda sektioner har haft ett seminarium om läroplanens allmänna delar och kunnat ge sin syn på innehållet.

Planer och program som kompletterar läroplanen

Läsårsplan                                                                                                                                                                            
Lokal timfördelning        
Förskolundervisningens läroplan                                                                                                        
Ingå 2020 strategi
Verksamhetsplanen för kommunens morgon- och eftermiddagsverksamhet
Elevvårdsplan                                          
Planen för småbarnspedagogik                                                                          
Styrdokument för kommunens bildningsväsende
Läroplan för undervisning som förbereder till grundläggande utbildning
Skolornas plan för informations- och kommunikationsteknologi

Jämställdhetsplan tas fram under läsåret 2016-17


Senast ändrad: 26.07.2016