11.2 Att utvecklas till skolelev

Utöver de gemensamma uppdragen har varje årskurshelhet i den grundläggande utbildningen sitt
särskilda uppdrag. Uppdraget förutsätter att elevernas ålder och utvecklingsnivå beaktas och att
undervisningen planeras så att övergångarna löper smidigt och tryggt.

Undervisningen i årskurserna 1–2 ska ta hänsyn till de färdigheter som eleverna tillägnat sig
i förskoleundervisningen och tidigare inom småbarnspedagogiken. Det särskilda uppdraget i
årskurserna 1–2 är att ge eleverna förutsättningar att utveckla en positiv bild av sig själva som
lärande individer och skolelever samt färdigheter för fortsatt arbete och lärande. I början av den
grundläggande utbildningen är det särskilt viktigt att man följer med varje elevs lärande så att man
kan garantera att eleven har förutsättningar att göra framsteg i sina studier.

Det är viktigt att varje elev får uppmuntrande respons och möjlighet att känna glädje över att
lära sig och av att lyckas. Eleverna ska uppmuntras att föra fram sina intressen och att bli
intresserade av nya fenomen. Undervisningen ska vara tillräckligt utmanande med tanke på varje
elevs behov. Mobbning och diskriminerande beteende ska inte tillåtas i skolan. Eleverna ska
uppmuntras att arbeta tillsammans, att ta egna initiativ och att ta ansvar för sina skoluppgifter.
Särskild vikt ska fästas vid att utveckla elevernas språkliga, sociala och motoriska färdigheter och
varje elevs individuella utveckling och minnesförmåga. Målet är att upptäcka svårigheter gällande
utvecklingen och lärandet i ett tidigt skede och att ge stöd i rätt tid. Arbetssätten ska vara åskådliga
och konkreta och präglas av lek och spel, fantasi och berättelser. Tillsammans med hemmen ska
man stödja eleverna vid skolstarten och i att utvecklas till skolelever.

I årskurserna 1-2 blir förskoleundervisningens lärområden till läroämnen men undervisningen
kan fortsättningsvis i huvudsak vara helhetsskapande. Elevernas initiativförmåga, förmåga att
arbeta tillsammans och förstå samband mellan olika företeelser stärks genom att man förverkligar
olika mångvetenskapliga lärområden. Då uppstår också fler tillfällen till samarbete såväl med
förskoleundervisningen som med de högre årskurserna.

Senast ändrad: 21.10.2016