11.3 Övergången mellan årskurs 2 och 3

Vid övergången är det viktigt att försäkra sig om att eleven behärskar de grundfärdigheter som
förutsätts i studierna och att stärka varje elevs självförtroende som skolelev. I synnerhet ska
elevernas läs- och skrivfärdigheter, matematiska färdigheter och studiefärdigheter stödjas. Det
blir allt viktigare att utveckla förmågan att arbeta självständigt och i grupp och att ta ansvar för sitt
lärande. Skolan ska tillsammans med hemmen stödja eleverna att lyckas i skolarbetet. Eleverna
och vårdnadshavarna ska informeras om skolans språkprogram och om hur studierna ordnas, om
de nya läroämnen som inleds i årskurs 3 och eventuella valfria eller frivilliga studier. Tillsammans
ska man fundera över de krav som studierna ställer och över hur det känns att eventuellt ansluta
sig till en ny grupp.

Ett beslut om särskilt stöd ska i enlighet med vad som förutsätts i lagen granskas före årskurs tre.

Senast ändrad: 21.10.2016