12.2 Att utvecklas som elev

Utöver de gemensamma uppdragen har varje årskurshelhet i den grundläggande utbildningen sitt
särskilda uppdrag. Uppdraget förutsätter att elevernas ålder och utvecklingsnivå beaktas och att
undervisningen planeras så att övergångarna löper smidigt och tryggt.

Det särskilda uppdraget i årskurs 3–6 är att utveckla färdigheten att lära sig och att identifiera
och utveckla sin studieteknik och sina studiefärdigheter. Eleverna ska uppmuntras att acceptera
sig själva, att uppfatta sina gränser och rättigheter och vid behov försvara dem samt att värna
om sin egen trygghet och säkerhet. De ska handledas att förstå sina skyldigheter och sitt ansvar.
De ska också uppmuntras att på ett konstruktivt sätt uttrycka sina åsikter och att utveckla sina
kommunikativa färdigheter. Mobbning och diskriminerande beteende ska inte tillåtas. Elevernas
intresse för frågor om etik och moral ska utnyttjas genom att skapa tillfällen att diskutera och
reflektera och öva sig att delta och ta ansvar. Eleverna ska uppmuntras att göra val utifrån sina
förutsättningar och undvika könsbundna val. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid elevernas
behov av handledning och stöd.

I årskurserna 3–6 ska undervisningen stärka och komplettera de grundläggande färdigheter som
eleverna tillägnat sig i de lägre årskurserna och ge dem nya kunskaper. Antalet läroämnen
ökar och man strävar efter att hitta naturliga situationer för helhetsskapande undervisning. De
mångvetenskapliga lärområdena stärker samarbetet mellan läroämnena och erbjuder eleverna
möjligheter till för åldern viktiga upplevelser.

Med hjälp av mångvetenskapliga lärområden kan sättet att arbeta bli alltmer funktionellt och förutsättningarna för praktiskt och undersökan lärande i olika lärmiljöer ökar. Elevernas delaktighet i planeringen ökar. De mångvetenskaplig lärområdena ger eleverna möjlighet att arbeta tillsammans, att uttrycka sig och att delta i för gruppen meningsfull verksamhet.

Senast ändrad: 21.10.2016