12.3 Övergången mellan årskurs 6 och 7

Övergången från årskurs sex till årskurs sju förutsätter systematiskt samarbete mellan skolans
eller skolornas personal, att nödvändig information om undervisningen överförs samt att man
känner till lärmiljöer, verksamhetssätt och styrdokument. Kommunikation mellan hem och skola
betonas vid övergången.

Övergången innebär ofta att eleverna måste anpassa sig till e ny grupp, nya lärare och en ny miljö. Det är skolans uppgift att se till att arbetssätten och bedömningsmetoderna även i dessa årskurser är anpassade till elevernas ålder och förutsättningar. Det är viktigt att både hemma och i skolan se till att eleverna också känner sig trygga och samtidigt uppmuntra dem att möta nya utmaningar. Många val gällande framtiden blir aktuella för eleverna. Det är viktigt att lyssna till och respektera eleverna och låta dem vara med och påverka beslut som gäller dem själva.

Ett beslut om särskilt stöd ska i enlighet med vad som förutsätts i lagen granskas före eleven
börjar i årskurs sju.

Senast ändrad: 21.10.2016