2. Den grundläggande utbildningen som grund för allmänbildning

Den grundläggande utbildningen ger grunden för elevernas allmänbildning. Kommunen är skyldig att ordna grundläggande utbildning för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område [1]. Förpliktelserna som styr grundskoleundervisningen grundar sig på grundlagen, på lagen och förordningen om grundläggande utbildning, på statsrådets förordningar samt på grunderna för läroplanen. Också förpliktelser som grundar sig på annan lagstiftning eller internationella avtal som Finland förbundit sig att följa ska beaktas då undervisningen ordnas. Den grundläggande utbildningen baserar sig på en gemensam värdegrund och syn på lärande.

[1] Lag om grundläggande utbildning 4 § 1 mom.Senast ändrad: 26.07.2016