3.3 Mångsidig kompetens som mål

De sju mångsidiga kompetensernas färdigheter synliggörs i Ingå kommuns skolors undervisning.

Man värnar om tvåspråkigheten och mångkulturalismen och möjligheterna de ger utnyttjas i undervisningen. De berikar det dagliga skolarbetet. Elevernas och personalens samarbete stärker den ömsesidiga förståelsen och respekten. Samarbetet med aktörer i näromgivningen skapar möjligheter för användning av olika färdigheter i vardagen.

Vi förstärker skolornas gemensamma verksamhetskultur. Möten mellan skolorna möjliggörs genom att arrangera gemensamma studiedagar och samarbeta årskursvis i och med en gemensamt överenskommen mötestidpunkt varje vecka.

Innehållet i de valfria ämnena utarbetas så, att de stöder målsättningarna för de mångsidiga kompetenserna.

Vi använder informations- och kommunikationsteknik som en del av skolans vardag och en elevcentrerad undervisning där elevens individuella inlärning stöds. IKT främjar en verksamhetskultur där också hemmet och samhället blir en naturlig del av skolan.                                                                                            

Skolorna i Ingå kommun använder olika typer av arbetsenheter på ett mångsidigt och pedagogiskt sätt.                                                                                                                                                        

Eleverna skall under den grundläggande utbildningen få möjlighet att utveckla sitt digitala kunnande samt tillägna sig färdigheter och kompetenser som de behöver inför framtida inlärning och studier. Målet är att skapa ett tryggt informationssamhälle där man har lika möjligheter att använda sig av informationsteknik. Med aktuell och mångsidig utrustning samt med ändamålsenliga tillvägagångssätt används informations- och kommunikationsteknik i alla årskurser, i olika ämnen och undervisningshelheter samt övrigt skolarbete.                                                                                      

Dessa mål och metoder specificeras i Skolornas utvecklingsplan för informations- och kommunikationsteknik.

Skolornas målsättning är att medvetengöra eleverna om allas ansvar för sin närmiljö och möjlighet att påverka hållbar utveckling. Det viktigt att personalen i skolan fungerar som modeller och skapar en lärmiljö där det finns möjlighet att förverkliga intentionerna.                                                                                           

Vi vill utveckla elevernas ansvarstagande för närmiljön och vårt kulturarv. Ingå kommun är ett vidsträckt område och det är viktigt att eleverna känner den egna skolans närmiljö och kommunens betydelsefulla platser som Kopparnäs, Björkudden, Museigården, Fagervik, Ingå kyrka, småbåtshamnen, den levande landsbygden.                                                                                                                                  

I skolornas årsplaner beskrivs vilka åtgärder för hållbar utveckling som genomförs.

Rektorerna och bildningschefen utvärderar och utvecklar regelbundet förverkligandet av de mångsidiga kompetenserna.

Senast ändrad: 27.07.2016