4.2 Lärmiljöer och arbetssätt

Lokalt skapar utbildningsanordnaren lärmiljöer som stöder elevernas individuella och kollektiva utveckling, lärande och kommunikation. Lärmiljön och arbetssätten utvärderas och utvecklas årligen i skolan i samarbete mellan personalen och eleverna. 

Lokala mål och specifika frågor

  • uppskatta tvåspråkigheten
  • betona miljöaspekter och hållbar utveckling
  • skapa förståelse för betydelsen av skärgården, havet och hamnen
  • medvetandegöra och uppskatta lantbrukstraditionen
  • geografiskt vidsträckta elevupptagningsområden
  • undervisningen i grundskolans högstadium ordnas i grannkommunen
  • en aktiv och nätverkande Ingåbo

Skolorna i Ingå samarbetar och utvecklar arbetssätt och inlärningsmiljöer som tar de lokala särdragen i beaktande.


Senast ändrad: 27.07.2016