4.3 Helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden

Klassvisa och skolvisa mångvetenskapliga lärområden antecknas i skolornas läsårsplaner.

Ett för kommunens skolor gemensamt mångvetenskapligt lärområde förverkligas årligen.

  • Skolornas gemensamma utvecklingsgrupp planerar och leder arbetet.
  • Utvecklingsgruppen föreslår tema för ledningsgruppen senast under februari månad så att lärare och elever hinner bearbeta lärområdet innan nästa års läsårsplan uppgörs. Ledningsgruppen består av rektorer och bildningschef.
  • Övergripande mål är att eleverna lär sig samarbeta över språk- och skolgränser och respektera varandra, samt fördjupning i det aktuella temat
  • I undervisningen är det viktigt att beakta de tankar, frågor och teman som eleverna upplever som viktiga och aktuella.
  • Eleverna får delta i olika delar av planeringen där syftet är att öka motivationen, nyfikenheten, upplevelser och kreativiteten.
  • Skolan kan även samarbeta med utomstående aktörer när mångvetenskapliga lärområden planeras och genomförs.
  • Kommunikationen och språket samt praktiska erfarenheter är viktiga beståndsdelar i arbetet.
  • Det mångvetenskapliga temat avspeglar värdegrunden i läroplanen men också lokalt betingade aspekter och stöder utvecklingen av mångsidig kompetens hos eleven.

Praxis för bedömningen

 *   Utvärdering och bedömningskriterier bestäms utgående från det aktuella temat.      Utvärderingen sker kontinuerligt under arbetet. En slutbedömning efter avslutat projekt sker antingen verbalt i samtal, grupp eller enskilt.                  

*    Arbetet dokumenteras och används i läsårsbedömningen.

*    Framtagande av utvärderingsredskap som är enkelt att använda av såväl elever, lärare och vårdnadshavare. Utgående från sammanställningen planeras följande års lärområden.


Senast ändrad: 27.07.2016