5.3 Fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Då en elev upprepade gånger trots tillsägelser:

  1. stör undervisningen

  2. på annat sätt bryter mot ordningen i skolan

  3. gör sig skyldig till fusk

  4. behandlar elever eller skolans personal respektlöst och/eller kränker deras människovärde

sammankallar klassläraren till fostrande samtal.

Fostrande samtal

Vid fostrande samtal specificeras i samråd med eleven den gärning eller försummelse, som föranlett åtgärden. Vid behov utreds i mera omfattande utsträckning orsakerna till uppförandet och dess konsekvenser samt de medel som står till buds för att förbättra elevens uppförande i skolan och hans eller hennes välbefinnande.

Det fostrande samtalet kan hållas tillsammans med klasslärare och/eller rektor. Vårdnadshavaren ges tillfälle att delta i samtalet eller en del av det. Det fostrande samtalet ska registreras av klassläraren.

Kvarsittning, skriftlig varning och avstängning

En elev som stör undervisningen eller i övrigt bryter mot ordningen i skolan eller gör sig skyldig till fusk kan ges högst två timmars kvarsittning eller en skriftlig varning. Om förseelsen är allvarlig eller om en elev fortsätter att uppföra sig olämpligt på ovan avsett sätt efter att ha fått kvarsittning eller en skriftlig varning, kan eleven avstängas för högst tre månader. Skriftlig varning och avstängning för viss tid är disciplinära straff.                                                                                                                                     

Lag om grundläggande utbildning (1998/628) 36 § (2003/477)            

Utbildningsanordnaren skall ordna undervisningen så att den elev som har avstängts för en viss tid inte blir efter i de framsteg som hans eller hennes årskurs och undervisningsgrupp gör. För den avstängda eleven utarbetas en individuell plan utifrån läroplanen och undervisningen genomförs och inlärningen följs enligt denna plan.                                                                                                                     

Lag om grundläggande utbildning (1998/628) 36 a § (2003/477)            

Enligt förvaltningsstadgan i Ingå kommun fattas beslutet om en viss tids avstängning av bildningsnämndens svenska sektion när det gäller de svenskspråkiga skolorna.                                                                      

Uppföljning av disciplinära och pedagogiska åtgärder

Utbildningsanordnaren ska följa användningen av de åtgärder som avses i lagar och förordningar.

Vi inledningen av varje läsår

  • informerar rektorn vid varje skola i Ingå lärarna om hur de ska tillämpa denna plan.

  • informeras vårdnadshavare och elever om ordningsregler och Planen för fostringssamtal och disciplinära åtgärder.                                                                                                                                                                              

Fostringssamtal och disciplinära åtgärder registreras. Ansvarsfördelning och metoder framgår i skolans läsårsplanering.


Senast ändrad: 27.07.2016