5.4 Olika sätt att anordna undervisningen

Enhetligheten i den grundläggande utbildningen och samarbetet i övergångsskedena

I Ingå strävar vi till att skapa en enhetlig lärstig där samarbetet mellan de olika stadierna och samarbetet inom kommunens skolor spelar en viktig roll. När barnet går från daghem till förskola anordnas ett överföringsmöte och en bekantningsdag. Barnets individuella plan läses av mottagande förskollärare. Specialbarnträdgårdslärare är med i samtal och överförande vid behov.

Dagvård, förskola och skola har många beröringspunkter. Samarbetet mellan småbarnsfostran och förskole- och nybörjarundervisningen är viktig för att barnets inlärning och utveckling ska bilda en fungerande helhet. Kontinuitet mellan småbarnsfostran och förskoleundervisning förverkligas genom aktiv diskussion och kunskapsutbyte samt gemensamma tillställningar.

De flesta elever som börjar åk 1 har genomgått förskoleundervisning i den förskola som hör till den egna skolan. Förskolegrupper fungerar i vissa falla i samma byggnad som skolan. Förskolan kan också vara integrerad i grundundervisningen. Förskolebarnen deltar i mån av möjlighet i skolans fester och utfärder. Olika slags samarbete med den kommande skolan skapar trygghet. Under förskoleårets vårtermin hålls också ett överföringsmöte från förskola till skola där förskollärare och den blivande klassläraren deltar.

Sommaren innan barnen börjar i årskurs 1 träffar skolhälsovårdaren och kuratorn varje elev med vårdnadshavaren.

En bekantningsdag där alla elever bekantar sig med följande årskurs hålls i alla skolor under våren. De elever som ska inleda sin skolgång i åk 7 följande höst gör också ett besök till sin blivande skola. Ett överföringsmöte hålls mellan klasslärarna i åk 6 och den blivande skolans representanter under våren innan studierna på åk 7 inleds. Kurator intervjuar alla elever i årskurs 6 och möter därefter kuratorn i den mottagande skolan.

Övriga kriterier som medverkar till enhetlighet:

  • gemensam värdegrund, syn på lärande och verksamhetskultur
  • gemensamma bedömningskriterier
  • gemensamma bedömnings- och utvärderingsblanketter
  • gemensam läroplan
  • gemensamma möten och träffar
  • gemensamma arbetsgrupper på olika nivåer

Undervisning i sammansatt klass

Undervisningen i sammansatta klasser har goda möjligheter för att främja helhetsskapande undervisning och använda mångvetenskapliga lärområden. I undervisningen i sammansatt klass utnyttjas speciellt möjligheterna med kollaborativt lärande och modellinlärning.

I Ingå kommun kan undervisningen ordnas i sammansatt klass antingen av pedagogiska skäl eller på grund av elevantalet. I undervisningen i sammansatt klass främjas elevernas möjligheter att lära av varandra. Genom att kombinera olika ämnen kan man skapa meningsfulla undervisningshelheter.

Undervisningen ordnas antingen som växelkurs eller enligt elevernas årskurser beroende på undervisningsämne och innehållen i dessa. Då kan t.ex. omgivningslära och religion undervisas som växelkurs, medan matematik och till stora delar modersmål framskrider så, att elevernas följer läroplanen för sin egen årskurs. Grupperna kan i vissa fall delas om undervisningen ordnas enligt elevernas årskurser. Varje årskurs följer timfördelningen som kommunen bestämt. Skolans klassindelning och timfördelningen specificeras i skolans läsårsplan.  

Fjärruppkoppling i undervisningen

Vid behov kan fjärruppkoppling användas i undervisningen. Det kan handla om ämnen där elevunderlaget är så litet att det inte bildas en egen grupp. Med hjälp av fjärruppkoppling kan undervisning ordnas för elever som vill läsa det.

Undervisningen ordnas från den skola som för tillfället är bäst lämpad. Fjärruppkopplade elever använder pekplattor för att skapa kontakten.

Skolgångsbiträde eller lärare i den egna skolan handleder och hjälper de fjärruppkopplade eleverna.

Undervisning i särskilda situationer

En allvarlig sjukdom eller en svår livssituation och det stöd eleven behöver förutsätter särskilda arrangemang i ordnandet av undervisningen till stöd för eleven. Den grundläggande utbildningen kan då bl.a. ordnas i form av sjukhusundervisning.

Sjukhusundervisning kan ordnas ifall eleven är allvarligt sjuk eller är i en svår livssituation. Beslut om sjukhusundervisning görs i mångprofessionellt samarbete med elevens vårdnadshavare och i Ingå kommun även med den kommun, i vilken sjukhusundervisningen kan ordnas. Den kommun sjukhuset finns i svarar för de praktiska arrangemangen av undervisningen och eventuella andra stödåtgärder. Mångprofessionellt samarbete behövs mellan sjukhusundervisningens anordnare och elevens hemkommun för att följa upp elevens situation och för att planera elevens eventuella återgång till närskolan. Vid återgången bedöms behovet av stöd individuellt. 

Eleven, som får sjukhusundervisning, får undervisningen enligt elevens situation och vårdbehovet. Utgångspunkten är att sträva till att följa timfördelningen för elevens årskurs.

Senast ändrad: 27.07.2016