6.2 Bedömningens karaktär och allmänna principer för bedömningen

En av lärandets hörnstenar är att det är målinriktat. Eftersom inlärning sker då eleven tänker, ska eleven aktivt delta i lärprocessen samt delta i utarbetandet av målsättningar och i utvärdering. För att eleven ska kunna lära sig ordentligt måste eleven känna till och förstå kriterierna för att nå målen.  Utan tydliga mål eller kriterier blir lärandet ofta ytligare och till och med slumpmässigt.


Senast ändrad: 27.07.2016